DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvodní poznámka k rejstříku substantiv

Úvodní poznámka k rejstříku substantiv

V abecedním rejstříku substantiv v díle Vladimíra Holana je nejprve každý lexém charakterizován základními statistickými údaji, tj. pořadím ve frekvenčním slovníku řazeném dle klesající absolutní frekvence v celku díla, absolutní frekvencí, distribucí v jednotlivých sbírkách (dílech), distribucí v jednotlivých básních, relativní frekvencí a disperzí. Všechny výskyty tvarů příslušného lexému jsou pak identifikovány označením díla, v němž se vyskytují, číslem svazku Spisů, číslem stránky a číslem verše (popř. číslem  řádku), číslem básně (popř. číslem oddílu a/nebo sloky u rozsáhlejších a pravidelně členěných skladeb). Je-li příslušný tvar součástí určitého specifické segmentu díla (název sbírky, básně, oddílu, dedikace, motta, datace, poznámky apod.), je tento segment identifikován číselným kódem. Konečně je u každého konkrétního výskytu identifikována konkrétní varianta lexému, zda je užit jako součást víceslovné lexikální jednotky a v jakém gramatickém čísle. Tato místa výskytu jsou přitom řazena podle následujících kritérií: varianta lexému[1], chronologie děl dle dokončení, pořadí výskytu v díle.

Příklad:

L

PFA

FA

DS

DB

FR

D

 

L

Sb

Sv

Str

Vs

ČB

Sg

Č

zídka, zíďka

968

11

5

7

5,3

0,480

 

zídka

10 Le

9

152

7,0

3,10

 

 

zídka

24 Na

7

115

116

1,0

 

 

zídka

24 Na

7

115

117

1,0

 

 

zídka

24 Na

7

126

390

1,0

 

 

zíďka

17 BN

2

16

2

8,0

 

 

zíďka

17 BN

2

16

10

8,0

 

 

zíďka

25 NP

2

144

1,0

51,0

5,10

 

zíďka

33 SJ

7

225

259

9,0

 

 

zíďka

45 Pr

5

42

5

34,0

 

 

zíďka

45 Pr

5

78

8

70,0

 

 

zíďka

45 Pr

5

78

11

70,0

 

 

            V záhlaví každého lemmatu jsou tedy shrnuty základní charakteristiky pro celek díla: lexém zídka/zíďka vyskytující se vyskytuje v Holanově díle celkem 11x, v 5 dílech v 7 básních (dílčích textech), jeho relativní frekvence je 5,3 a disperze 0,480. Varianta zídka se vyskytuje v próze Lemuria (svazek Spisů 9, strana 152, řádek 7, v třetí části Lemurie, první oddíl); dále v příběhu Návrat (svazek Spisů 7,  strana 115, verš 116 a 117 a na straně 126, verš 390), přičemž se jedná o první skladbu sbírky Příběhy; varianta zíďka se vyskytuje ve sbírce Bez názvu (svazek Spisů 3,  strana 16, verše 2 a 10 v osmé básni sbírky); dále ve sbírce Na postupu (svazek Spisů 3,  strana 144, verš 1 v 51. básni sbírky, a to jako součást názvu básně); dále v básni Smrt si jde pro básníka  (svazek Spisů 7,  strana 225, verš 259 v této deváté básni knihy Příběhy); dále pak ve sbírce Předposlední  (svazek Spisů 5,  strana 42, verš 5 ve 34. básni této sbírky a dále strana 78, verše 8 a 11 v 70. básni této sbírky.) Ve všech případech byl uvedený lexém užit v jednotném čísle (při plurálovém užití bylo by v posledním sloupci zaznačeno m).[1]
Nejprve jsou řazeny případy výskytu tvaru lexému jakožto samostatné jednotky, dále pak výskytu tvaru lexému podílející se na víceslovných lexikálních jednotkách, popřípadě jednotkách spojených spojovníkem.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz